Wijkenergieplan De Fledders

Buurtteam de Fledders (Vries)

Woensdagavond 3 november 2021 organiseerde Buurtteam De Fledders in Vries een buurtbijeenkomst, waarin ze haar duurzame plannen voor de komende maanden presenteerde. Het buurtteam heeft in het verleden veel acties in de wijk uitgevoerd en wil graag een stap verder zetten! Ze zoekt hierbij hulp bij de Energie Coöperatie Drentse Aa en de gemeente Tynaarlo.
De bijlage bij dit artikel is een overzicht van panden in de wijk Fledders en geeft duidelijkheid over welke wijk we het hebben en de problematiek.

Ambities
Het buurtteam heeft de ambitie om een verdere verduurzamingsslag te maken in de wijk De Fledders. Van aanbodgerichte acties voor individuele huizen van particulieren, naar een wijkgerichte aanpak: samen met huizenbezitters en huurders een wijk maken die geen gebruik meer maakt van fossiele energiebronnen. Een aanpak waarin de stem van de bewoners centraal staat!
De gemeente heeft de ambitie om met wijken aan de slag te gaan om op termijn een duurzame warmtevoorziening te realiseren. En Energie coöperatie Drentse Aa wil bewoners en wijken ondersteunen bij het verduurzamen.

Sterke bewonersrol
Gezamenlijk hebben de drie partijen de ambitie om een voor Drenthe bijzondere aanpak te realiseren. Hierbij krijgen bewoners de bepalende rol bij het vormgeven van een wijkenergieplan. Dit is dan ook het grote verschil met de meer gangbare uitvoeringsplannen die door gemeenten vaak worden geschreven: de grote rol van inwoners tijdens dit proces!
Hoe deze sterke bewonersrol gerealiseerd moet worden, vormt een belangrijk onderdeel van deze wijkpilot voor de gemeente, EC Drentse Aa en Buurtteam De Fledders. Voor het uitvoeren van deze aanpak is subsidie aangevraagd bij de gemeente Tynaarlo en de provincie Drenthe. Dankzij die subsidie kon er ook een professionele projectleider aangesteld worden.

Twee fasen
Het wijkenergieplan geeft aan welke maatregelen en acties wenselijk zijn, welke kosten daaraan verbonden zijn en op welke wijze deze met of door de bewoners worden uitgevoerd.
Het plan kent twee fasen. De eerste fase bestaat uit een wijkconsultatie en een dataonderzoek. In de wijkconsultatie wordt door middel van een huis-aan-huis-enquête, huiskamergesprekken en een bewonersplatform de bewonerswensen geïnventariseerd.
Tegelijkertijd vindt er door de gemeente Tynaarlo in samenwerking met de provincie Drenthe en woningcorporatie Woonborg een dataonderzoek plaats. Vervolgens worden de gegevens van beide onderzoeken geanalyseerd. De conclusies uit de onderzoeken bepalen of en welke vervolgstappen kunnen worden gezet naar de volgende fase. In die tweede fase wordt het wijkenergieplan (met meerdere scenario’s) geformuleerd.

De rollen
In het uitvoeren van het plan wordt door de verschillende partijen vanuit verschillende rollen samengewerkt. Buurtteam De Fledders heeft  een praktische en uitvoerende rol: zij onderhoudt de contacten met de buurtgenoten en levert de kennis over de wijk.
Energie Coöperatie Drentse Aa heeft in dit plan een coördinerende, begeleidende en ondersteunende taak. De gemeente Tynaarlo vervult een stimulerende en faciliterende rol. De projectleider brengt de partijen geregeld bij elkaar voor overleg en zorgt voor de gezamenlijke aansturing.
Tenslotte ondersteunen de Natuur en Milieufederatie Drenthe, de energiekoepels GrEK (Groninger Energie Koepel) en de Drentse KEI (Drentse Koepel Energie-Initiatieven) de projectleider, Energie Coöperatie Drentse Aa en het Buurteam met de uitvoering en de ideevorming.

‘Je komt ons tegen de komende tijd!’
Het buurtteam gaat samen met de partners en onder leiding van de projectleider vervolgstappen zetten. In de maanden november en december wordt de wijkconsultatie voorbereid. Daarnaast gaat de gemeente Tynaarlo en de provincie Drenthe alle informatie verzamelen om een goed beeld te krijgen van de wijk. In januari 2022 wordt de huis-aan-huis-enquête uitgevoerd en zullen er huiskamergesprekken worden gehouden. Het streven is dat in de maand maart opnieuw een buurtbijeenkomst wordt georganiseerd waarin alle conclusies worden gepresenteerd. Dit wordt het vertrekpunt voor eventuele verdere stappen/acties. In de tussentijd zal het buurtteam de buurtgenoten steeds blijven informeren.
Na dit traject volgt een nieuw project waarin een wijkuitvoeringsplan wordt gemaakt en gerealiseerd. Voor dit plan zal opnieuw facilitering aangevraagd worden.
Vanuit de Energie Coöperatie Drentse Aa is bestuurslid Geert Roelf Luring contactpersoon. Voor vragen en suggesties kunt u hem mailen via:

(0 stemmen)